Obchodní podmínky

1. Všeobecně, platnost, obchodní tajemství

1.1 Kontrolujte prosím správnost nabídky, smlouvy, faktury, všech příloh a dokladů ve smyslu kterých je Vaše objednávka vyřizována. Děkujeme.

1.2 Platnost těchto všeobecných podmínek pro dodávku strojů, zařízení a služeb
je závazná pro všechny služby a dodávky (dále jen předmět plnění) firmy abala.eu stroje obaly folie s.r.o. (dále jen prodávajícího) vůči fyzickým
a právnickým osobám (dále jen objednatelům). Ostatní podmínky jsou
pro prodávajícího závazné, jen když v dané věci souvisí s předmětem plnění
a současně jsou objednatelem a prodávajícím písemně potvrzeny, jinak platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku a souvisejících předpisů.

1.3 Obchodní tajemství prodávajícího a jeho subdodavatelů jsou důvěrná
dle Autorského zákona i ve smyslu § 504 a § 2985 Občanského zákoníku
a v osobě prodávajícího je takto uplatněno vlastnické právo, právo o původu
a obchodní tajemství v tom, že bez souhlasu prodávajícího nesmí být množeny ani odevzdávány ani zpřístupňovány třetím osobám přičemž součástí obchodních tajemství jsou všechny textové, slovní a časové informace, výkresy, software včetně řízení strojů, údaje o hmotnosti, rozměrech, činnosti, jakož
i kalkulace a ceny, podklady, vzorky a přílohy včetně připojených vyobrazení, filmů a prezentací. Rovněž i prodávající nezpřístupní údaje a podklady objednatele, které jsou označeny jako důvěrné, jiným osobám než svým subdodavatelům.

2 Předmět plnění, objednávka, nabídka, smlouva

2.1 Pro rozsah předmětu plnění jsou směrodatné výlučně námi uvedené údaje
ve smlouvě.

2.2 V nabídkách uvedené údaje jsou jen přibližně směrodatné, dokud nejsou vysloveně označeny jako závazné.

2.3 Závaznost smlouvy: ve smlouvách námi vypracovaných a potvrzených je celé znění na úrovni návrhu smlouvy. Smlouvy jsou závazné, až když je objednatel písemně potvrdí a to ve lhůtě jeden týden ode dne obdržení a současně: splní platební podmínky a jedno potvrzené vyhotovení smlouvy doručí na adresu prodávajícího do 14 dní ode dne obdržení smlouvy a nejpozději do 30 dní
od vystavení smlouvy. Zpoždění nebo jakákoliv úprava ve smlouvě platí jako protinávrhy objednatele, a pak je závaznost smlouvy podmíněna naším akceptačním potvrzením, které vystavíme do 7 dní od převzetí protinávrhu.

2.4 Další smlouvy, vedlejší dohody, změny anebo zrušení závazné smlouvy vyžadují za stranu prodávajícího písemné potvrzení jednatelů, prokuristů anebo zplnomocněných osob. V důsledku změn, které požaduje objednatel
prodávající upraví ceny a termíny odevzdání předmětu plnění.

2.5 Pokud po iniciativě objednatele (například objednávce anebo telefonicky dohodnuté spěšné dodávce potřebného náhradního dílu) následuje bezprostřední odevzdání předmětu plnění bez potvrzení smlouvy, má faktura závaznost jako potvrzená smlouva.

2.6 Do předmětu plnění nespadají montážní materiály, přípravky, nářadí, svářecí soupravy, rezervní materiál, ani programové vybavení softwarem a objednatel nesmí do softwaru ani jiných materiálů žádným způsobem zasahovat.

2.7 Tiskové a písařské chyby ve smlouvě jsou nezávazné; pro vyloučení omylu jsou předměty plnění označovány slovem i číslem z katalogu.

3 Ceny a platby

3.1 Směrodatné jsou výlučně jen ceny v českých korunách anebo v EUR uvedené prodávajícím v závazných smlouvách a k nim patřící daň z přidané hodnoty podle sazeb ze zákona. Ceny jsou včetně standardních obalů. Ceny jsou stanoveny dle § 2080 a § 2154 až § 2156 Občanského zákoníku a Incoterms 2010. Pokud nastanou v souvislosti s předmětem plnění změny v povinnosti úhrad přináležejících orgánům státní správy a prodávající s objednatelem
se nedohodnou na řešení změn závazné smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

3.2 Platby musí být provedeny bezprostředně po obdržení faktur a bez jakýchkoliv srážek a platba se považuje za splněnou až dnem připsání na náš účet.
Při nesplnění závazku z akreditivu, směnky anebo šeku přechází povinnost splnit peněžní závazek objednatele po prvním požádání prodávajícího.
Při prodlení platby uhradí prodávající úrok z prodlení dle Nařízení vlády
č. 351/2013 Sb, nebo prodávající odstoupí od smlouvy na popud
a odpovědnost objednatele. Započítaní pohledávek do platby není přípustné.

4 Termín a místo odevzdání předmětu plnění

4.1 Termínem odevzdání předmětu plnění je den stanovený dle lhůty dodávky uvedené ve smlouvě, kde lhůta dodávky se začíná počítat až po splnění smluvních povinností objednatele, když prodávajícímu jsou včas doručeny všechny objednatelem potvrzené smlouvy, dohodnuté podklady objednatele, smluvní zálohové platby a platební záruky, přičemž lhůta dodávky
se zaokrouhluje na celé týdny směrem nahoru.

4.2 Termín odevzdání předmětu plnění se považuje za splněný, když předmět plnění převezme dopravce, anebo když byl objednateli oznámen
den připravenosti k expedici. Při skutečnostech nezaviněných prodávajícím nebo jeho subdodavatelem mimo jeho vůle (například stávka, přírodní katastrofa anebo mimořádná událost) se přiměřeně prodlužuje termín odevzdání předmětu plnění a prodávající oznámí objednateli nový termín. Pokud po uplynutí nového termínu objednatel písemně oznámí prodávajícímu přiměřený dodatečný termín, může po jeho uplynutí objednatel písemnou formou odstoupit od smlouvy.

4.3 Dílčí odevzdání předmětu plnění jsou přípustné. Odevzdáním předmětu plnění přechází na objednatele odpovědnost za nebezpečí škody na věci.

4.4 Pokud prodávající zaviní zpoždění termínu odevzdání předmětu plnění
a objednateli vzniknou škody, potom je objednatel pod vyloučením dalších nároků oprávněn požadovat od prodávajícího odškodnění z prodlení za každý započatý měsíc prodlení 0,5% hodnoty těch částí předmětu plnění, které
z důvodu prodlení nebyly včas odevzdány nejvíce však 5% jejich hodnoty.


4.5 Místem odevzdání předmětu plnění (místem připravenosti k expedici), uskutečnění plateb a soudního řízení se rozumí Kroměříž.

4.6 Pokud má být místem odevzdání předmětu plnění jiné místo než Kroměříž tak způsob dopravy zvolí prodávající, doprava se uskuteční na náklady objednatele a dodací termín je den dovezení na místo odevzdání. Když dopravu zajistí objednatel a je v prodlení, tak mu budou po uplynutí 14 dní od oznámení dne připravenosti k expedici za každý započatý měsíc započteny skladovací náklady ve výši 0,5% nejvíc však 5% hodnoty částí předmětu plnění, které neodebral. Prodávající je oprávněn zajistit dopravu předmětu plnění nebo jeho části na náklady objednatele jakmile uplyne přiměřená lhůta na náhradní dopravu předmětu plnění.

5 Vlastnické právo a přechod rizik

5.1 Termín odevzdání předmětu plnění je závazek, aby předmět plnění prodávající dodal a objednatel převzal se současným přechodem odpovědnosti za předmět plnění. Objednatel je povinen do nabytí vlastnického práva předmět plnění pojistit proti všem nebezpečím, nesmí ho použít jako zálohu ani zajištění a při disponování předmětem plnění třetími osobami je povinen ihned písemně vyrozumět prodávajícího
o všech potřebných údajích. Pokud před nabytím vlastnictví budou předmět plnění nebo jeho části zabudovány do jiného předmětu, vznikne k celku právo spoluvlastnictví prodávajícího podle poměrů hodnot
na novém celku.

5.2 Objednatel nabude vlastnické právo k předmětu plnění po úplném splnění smluvních závazků a zaplacením celé kupní ceny, čímž dojde
k odevzdání předmětu plnění s uskutečněním zdanitelného plnění
a prodávající vystaví fakturu s datem ke dni nabytí vlastnictví.

5.3 Při prodlení povinnosti splnit peněžní závazek je objednatel povinen vydat předmět plnění po upomínce a po neúspěšném pokusu o smír. Uplatnění práva vlastnictví prodávajícího neznamená odstoupení od smlouvy.

5.4 Objednatel nemá žádný nárok na přenechání zdrojových kódů softwarových produktů; v rámci předmětu dodávky jsou zahrnuta uživatelská hesla a práva k zadávání dat do programu.

6 Záruky

6.1 Prodávající ručí objednateli za jakost předmětu plnění a za to, že bude způsobilý pro sjednané a obvyklé (dále jen určené) použití k určenému účelu a zachová si určené vlastnosti v průběhu určeného času práce, to je osm hodin v pracovních dnech v záruční době šest měsíců po odevzdání předmětu plnění. Záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, zejména u všech částí, které se opotřebovávají vlivem pohybu pohyblivé části proti pevné a u všech pružných spojů a těsnění. Prodávající u některých pozic předmětu plnění může poskytnout a písemně uvést delší nebo kratší záruční dobu v souvislosti se záruční dobou subdodavatelů a s cenou součástí předmětu plnění.

6.2 Případné chyby předmětu plnění, ke kterým patří i nedostatky oproti vysloveně zaručeným vlastnostem, mající za následek nepoužitelnost nebo podstatné zhoršení používání, prodávající opraví nebo vymění chybnou část za funkční při vyloučení souběhu dalších nároků. Chybná část je vlastnictvím prodávajícího a na vyměněnou část se objednateli vztahuje záruka do data jako na celek předmětu plnění, minimálně však
tři měsíce.

6.3 Změny vykonané objednatelem anebo třetí osobou, nevhodné používání, špatné zacházení, nesprávná montáž, osazení, spuštění do provozu, opotřebení a použití jiných než originálních náhradních dílů vylučují záruku. Pokud nedošlo k převzetí předmětu plnění, záruka zanikne
po uplynutí 12 měsíců od oznámení dne připravenosti k expedici.

6.4 Použité stroje a zařízení (second hand) si objednatel může před uzavřením smlouvy prohlídnout a přebírá je od prodávajícího ve stavu,
v jakém se nacházejí. Na použité předměty plnění se nevztahují záruky.

7 Výkon, spotřební materiál a produkt

7.1 Předmět plnění dosahuje v závazné smlouvě uvedené parametry v rámci sjednaných nebo povolených tolerancí při používání originálního zboží (balící a pomocný materiál) a sjednaných produktů ke zpracování, plnění nebo balení (dále jen originálního materiálu) při sjednaném nebo standardním zásobování energiemi a při obsluze a údržbě podle návodu.

7.2 Originální materiál pro přípravu, k seřízení, nastavení a vyzkoušení předmětu plnění v místě zhotovení předmětu plnění dá objednatel prodávajícímu po požádání k dispozici zdarma a v dostatečném množství. Prodávající neručí za škody způsobené tím, že objednatel používá jiný než originální materiál. Prodávající neodpovídá za vrácení menšího množství originálního materiálu než obdržel ani za poškození nebo znehodnocení originálního materiálu a objednateli přináleží úhrada nákladů na jeho likvidaci.

7.3 Elektrické provedení zařízení v předmětu dodávky vyhovuje platným mezinárodním předpisům, případné potřebné potenciální vyrovnání
v rámci jednotlivých zařízení dodávky uskuteční objednatel na stavbě.

7.4 Pokud si objednatel přeje vyhotovení stroje podle jiných předpisů, které
se liší od předpisů platných v EU, musí to oznámit při objednávce nebo bezprostředně poté, ale vždy před uzavřením smlouvy, současně musí tyto jiné předpisy předložit prodávajícímu.

8 Závěr

8.1 Prodávající a objednatel se zavazují ke vzájemné součinnosti
při vyřizování schvalovacích jednání orgánů státní správy, celní deklarace, daní, vyřizování hygienicko - veterinárních povolení a dalších formalit. Objednatel poskytne všechny potřebné vzorky a uhradí náklady spojené s vyřízením povolení ke svému užívání předmětu plnění.

8.2 Všechny ostatní nároky objednatele k prodávajícímu jsou vyloučené, obzvlášť výpověď smlouvy, snížení množství, náhrada škody jakéhokoliv druhu a zejména škody, která nevznikla přímo na předmětu plnění;
to neplatí při úmyslu nebo hrubé nedbalosti prodávajícího.

STAV: 04.12.2018