POLITIKA SPOLEČNOSTI
NAŠE KVALITY A FILOZOFIEODBORNOST

V oboru dodávek balících strojů a potravinářských technologií jsme kvalifikovaní na nejvyšší světové úrovni, máme dlouholetou praxi v tuzemsku i v zahraničí, absolvovali jsme školení u renomovaných firem v Německu, Francii, Itálii a Nizozemsku, jsme certifikovaní prodejci, a máme kvalitní zdroje nejčerstvějších informací z vývoje i z trhu.

Ve spolupráci s odborníky výrobců i uživatelů strojů vyvíjíme i technologie, umožňující vyrábět jedinečné a vysokohodnotné výrobky.

Výroba "zákazníkovi na míru" zvyšuje cenu strojů, ale cena vždy odpovídá hodnotě. 


HUMMÁNOST

Zastupujeme pouze firmy, jejichž výrobky slouží mírovým účelům. Žádná ze zastupovaných firem nesmí přímo ani nepřímo pracovat pro vojenský průmysl, výrobu nebezpečných látek nebo zbraní. 

Naše podnikání je zaměřeno na člověka, zdraví a štěstí. I když je konkurence někdy levnější. 


SPOLEHLIVOST

Naše stroje mají vždy nejvyšší kvalitu, jaká je na trhu dosažitelná. Jeden investiční náklad se vrací v mnohonásobných úsporách provozních nákladů a ve spolehlivosti dodaných produktů. 

Víme, že se náš zákazník musí soustředit na každodenní podnikání, vedoucí k jeho prosperitě, a potřebuje se spolehnout na své stroje. 


NAŠE JISTOTY

Jsme pružná malá rodinná firma s tradicí od roku 1990 a naším cílem je, zůstat takovou i nadále. Vám zajišťujeme dlouhodobou záruku a servis a našim pracovníkům jistotu. Dlouhodobě vytváříme zisk a vyhýbáme se rizikovému financování. 

Našim subdodavatelům a pracovníkům patří jejich peníze. My se specializujeme v oboru balení a výroby, a proto při řešeních z oblasti financování vyžadujeme platební jistotu. 

Financování přenecháváme bankám a leasingovým společnostem. Při dodávkách pracujeme ve standardních platebních podmínkách. 


KVALITA

Vytváříme dobré pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Naše pracovní prostory jsou čisté, je v nich účelná moderní technika, a zasloužená odměna za práci je další motivací k tomu, aby spokojený a zdravý pracovník při jasné smysluplnosti své práce odevzdal pro Vás ještě lepší výsledek.  

Šetříme na správném místě, a Vaše peníze jsou použity jen na hospodárné krytí výkonů.  


TRANSPARENTNOST

Ručíme kvalitními smlouvami subdodavateli a odběrateli. Naše ceny kalkulujeme tak, aby byl kladen důraz na přesnost údajů a vyloučení rizika. Ceny nesmí obsahovat žádnou neurčitou přirážku nebo navýšení kvůli nejistotě. 

V komunikaci zachováváme pravidlo pravdivosti a jednoznačnosti. 


ZDRAVÍ

Naši pracovníci mluví pravdu, protože mají jistotu, že Vám dodávají nejlepší řešení. Nejsou vystaveni žádnému psychickému nátlaku a mohou se plně soustředit na Vaše požadavky. Proto práci vykonávají včas, přesně a spolehlivě, a potom se mohou věnovat odpočinku, rodině, sportu... A co Vy?

Vaše zdraví je pro nás závazek, abychom dodávali řešení, které přispěje Vašemu klidu a volnému času. 


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zavazujeme se neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení našich podnikatelských aktivit. Udržení podmínek zdravého prostředí nás zavazuje k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléháme. Předcházíme vzniku příčin možného poškození životního prostředí a přednostně se orientujeme na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo systém již mají zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů. Otevřeně a vstřícně komunikujeme s veřejností a zainteresovaným stranám poskytujeme pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí. Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu jsou především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot, programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.

Sloužíme přírodě, aby příroda sloužila lidstvu. 


Motto: NEROZHODUJÍ JEN PENÍZE